Om Villaägarna i Lund

Föreningen är sedan den 1 januari 2011 under bildande.

I förarbetena med att starta villaägarförening inom Lunds kommun kom tidigt förslaget att dessutom vara lokalförening för Villaägarnas riksförbund. Villaägarnas riksförbund hade per den 1 februari 2011 2.343 medlemmar som för närvarande ingår i  region syd, men som inte tillhör någon lokalförening. Anledningen är enkel – det finns inte någon i Lunds kommun för närvarande.

I Lund har vissa frågor engagerat enskilda villaägare, ibland med stöttning av Villaägarnas Riksförbund och ibland utan. Några sådana exempel är:

  • Problematiken med avsaknad av luftspalt i nybyggda hus i Annehem
  • Anslutning till öppet stadsnät hos Lunds Energi / Kraftringen
  • Bullerrelaterade frågor såsom bullerskydd, trafikplanering och omläggning av kollektivtrafik
  • Trafiksäkerhetsfrågor såsom hastighetsbegränsningar, skyltning och hastighetsdämpande åtgärder

För att driva dessa frågor har det krävts stora insatser från enskilda individer. Förhoppningen är att föreningen Villaägarna i Lund ska kunna bidra till bland annat:

  1. Att villaägare kan dra nytta av andras villaägares engagemang
  2. Att gemensamt dela bördan i att driva vissa frågor
  3. Att bidra till kontinuitet i väckta frågor
  4. Att vara en opinionsbildare och tydlig intressentgrupp gentemot exempelvis Lunds kommun

Är du intresserad av att engagera dig i Villaägarna i Lund? Kontakta föreningen info@lundavilla.se

Lämna ett svar