Södra Ringleden (N/A)

Sedan länge har trafiksituationen på Väster varit kritiserad. Tung trafik, farligt gods, höga hastigheter, många fordon, barn/ungdom/student-täthet, blandtrafik (cykel/bil) m.m. har gjort det nödvändigt att diskutera hur trafiksituationen ska kunna bli säkrare och leda till färre trafikincidenter, -skador, -olyckor och dödsfall.

Sedan invigningen av Råby trafikplats och anslutningen till Dalbyvägen har diskussionerna om en förlängning av denna ”ringled” diskuterats. Ruben Rausings Gata skulle då korsa Malmövägen och Stattenavägen. Klostergårdsvägen skulle gå direkt mot Sunnanväg och vidare västerut. I Sunnanvägs förlängning skulle vägen sedan gå under järnvägsspåren (Lund-Malmö) korsa Åkerlund & Rausings väg till Höjeåvägen (förbi Källby Reningsverk) och vika norrut (utmed kraftledningarna) och möta Högbovägen och sedan följa denna väg (utmed kraftledningarna). Vidare skulle leden korsa Trollebergsvägen och fortsätta efter Tage Erlanders Vägs sträckning (på den sträckning som kraftledningarna har idag) och slutligen ansluta till Västra Ringen (och därigenom Nova Lund, Mobilia mm).

Planeringen av denna Södra Ringled skulle lämpligtvis sammanfalla med planeringen av omläggningen av de kraftledningar som idag upptar majoriteten av den sträckning som nämnts ovan.

  • I ett medborgarförslag som lämnats till kommunen har föreslagits en anslutning från 108:an mot Åkerlund & Rausing. 
  • Facebookgruppen: Lundatrafiken

Lämna ett svar